Elburg, september 2009, nummer 144

In deze Kroniek geven wij u een overzicht van de activiteiten die wij in het najaar van 2009 voor u organiseren. Er staan twee lezingen op het programma (over Admiraal van Kinsbergen en over de Heilige Ludger), een avond-stadswandeling  en traditiegetrouw bieden we u in deze tijd van het jaar ook de historische maaltijd aan. Het bestuur hoopt dat er iets van uw gading bij is! U ontvangt bij deze Kroniek ook ons nieuwe tijdschrift (nr. 88). In dit boekje staat de familie Balk in de schijnwerpers.

Tijdschrift nr. 88

Ons lid Ton Balk (1927) uit Bloemendaal heeft diverse jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zijn voorgeslacht. Naast het bevolkingsregister en de burgerlijke stand raadpleegde Ton Balk ook doop-, trouw- en begraafregisters, brieven, notariële akten, notulen van verenigingen en stichtingen, kerkelijke archieven en oud-rechterlijke archieven. De redactie van ons tijdschrift heeft de resultaten van dit onderzoek bewerkt tot een uitgave bestemd voor een breder publiek. Een genealogische uitgave helemaal gewijd aan één familie is in onze vereniging nog niet eerder verschenen. In die zin is hier sprake van een doorbraak. Maar de familie Balk heeft duidelijk zijn sporen nagelaten in de geschiedenis van de vestingstad Elburg. Ruim tweehonderd jaar was (is) de familie Balk verbonden met de scheepswerf. De plek waar momenteel volop wordt gewerkt aan de realisatie van de zogenaamde botterwerf van de Stichting tot Behoud van Elburger Botters geldt als het geografische middelpunt van de familiehistorie. Het bestuur wenst u heel veel lees- en kijkplezier bij het doornemen van deze uitgave.

Agenda najaar 2009

woensdag 23 september 2009 Lezing over Admiraal van Kinsbergen in Museum Elburg
donderdag 29 oktober 2009 Lezing over Heilige Ludger
dinsdag 17 november 2009 Historische maaltijd
woensdag 9 december 2009 Sfeerwandeling door binnenstad
zaterdag 2 januari 2010 Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 23 september: Lezing door Ronald Prud’homme van Reine over Admiraal van Kinsbergen

Op woensdag 23 september as. verzorgt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop samen met de Vereniging Vrienden van het Museum een avond die in het teken staat van Admiraal van Kinsbergen. Hoogtepunt van deze avond is een lezing door de heer Ronald Prud’homme van Reine over Admiraal van Kinsbergen, aan de hand van de in het museum aanwezige voorwerpen.

Ronald Prud’homme van Reine is een bekende biograaf van Nederlandse zeehelden. Hij studeerde aan de Universiteit van Leiden waar hij een proefschrift schreef over Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819, admiraal en filantroop (1990). Daarna werkte Prud’homme van Reine in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Terwijl hij tentoonstellingen samenstelde en kleine publicaties schreef, deed hij ook onderzoek naar Michiel de Ruyter. Na zijn veelgeprezen biografie van Michiel de Ruyter, Rechterhand van Nederland (1996), volgden Maerten en Cornelis Tromp, Schittering en schandaal (2000) en Piet Hein, Admiraal Zilvervloot (2003). In 2005 verscheen Zeehelden, met daarin een heuse top 40 van 17e -eeuwse zeehelden.

Na de lezing zal vanuit het Museum Elburg nog iets worden verteld over de tentoonstelling over Van Kinsbergen in 2010 en de acties die gevoerd worden om het een en ander te realiseren.

De lezing vindt plaats in de kapel van het Museum Elburg en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Donderdag 29 oktober: Lezing over Heilige Ludger

Dit jaar is het 1.200 jaar geleden dat de prediker Ludger (ook wel Liudger of Ludgerus genoemd) in het jaar 809 overleed in Billerbeck. Ter gelegenheid hiervan heeft het bestuur op 29 maart jl. een herdenking bijgewoond bij Den Elter (Zutphen). Tijdens deze bijeenkomst zijn contacten gelegd met de Ludgerkring.

De Heilige Ludger heeft in onze streken een grote rol gespeeld bij de verspreiding van het Christendom. Tijdens zijn vele reizen als evangelieprediker heeft hij vele kerken gebouwd en parochies gesticht. Een tastbare herinnering zijn de fundamenten van de Ludgerkerk aan de Oude Zeeweg tussen Doornspijk en Elburg, die in 1975 door een werkgroep van Arent thoe Boecop zijn blootgelegd.

Gezien deze link is het verzoek gedaan aan de Ludgerkring een lezing te verzorgen over het leven van deze evangelieprediker. Omdat het te ver voert in deze vooraankondiging dieper in te gaan op de vele reizen (o.a. naar Engeland en Rome) en verdiensten van Ludger, beperken wij ons tot de vermelding dat deze prediker in 804 op voorspraak van keizer Karel de Grote benoemd werd tot eerste bisschop van Munster. Veel meer zal ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de lezing die de Ludgerkring voor ons zal verzorgen. De lezing vindt plaats op 29 oktober a.s. om 20.00 uur in het Gruithuis. De toegang is gratis.

Dinsdag 17 november: Historische maaltijd

Een bijzonder persoon in de geschiedenis van Elburg is Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819). Deze beroemde zeeheld staat dit jaar centraal tijdens de historische maaltijd. Het menu voor de maaltijd is samengesteld door Janny ten Hoor-van Maren en Bep de Waard-Ruijs. Zij zullen de maaltijd inleiden en tussen de gangen door het een en ander vertellen over Van Kinsbergen en zijn banden met Elburg.

Het menu is:

De maaltijd vindt plaats op dinsdag 17 november in partycentrum De Haas. De kosten van deelname bedragen € 19 per persoon. De drankjes tijdens het eten moet u zelf betalen. U bent welkom vanaf 18.30 uur. De maaltijd begint om 19.00 uur.

U kunt zich voor de maaltijd aanmelden via bijgevoegde aanmeldbon. Aanmelden is ook mogelijk via e-mail (info@arentthoeboecop.nl). Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 10 november as.

Woensdag 9 december: Sfeerwandeling

Op 9 december verzorgt onze vereniging voor het derde achtereenvolgende jaar een sfeerwandeling door de binnenstad. Dit keer  staat de wandeling in het teken van joodse onderduikadressen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de panden zullen de verhalen over de joodse onderduikers worden verteld. Indien mogelijk bekijken we enkele panden van binnen. Het belooft een zeer interessante avond te worden. We verzamelen bij het Gruithuis aan de Krommesteeg om 19.30 uur. Na afloop is er koffie of thee met speculaas in het Gruithuis. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Willem van Norel (0525 684 595).

Zaterdag 2 januari 2010: Nieuwjaarsreceptie

We zitten allemaal nog in de tuin in de zon of aan de barbecue en de gedachte aan glühwein is waarschijnlijk nog niet bij veel mensen opgekomen. Toch melden wij nu alvast dat onze traditionele nieuwjaarsreceptie plaats zal vinden op zaterdag 2 januari 2010. Wij kunnen elkaar dan onder het genot van een hapje en een glas glühwein een goed nieuw jaar toewensen. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in het Gruithuis, en begint om 15.30 uur. Het bestuur hoopt u dan de hand te schudden.

Cursus Genealogie

Wellicht inspireert het tijdschrift over de familie Balk u tot het zelf doen van onderzoek naar uw voorouders. Weet u niet hoe hiermee te beginnen? De Volksuniversiteit Nunspeet verzorgt vanaf dinsdag 29 september een cursus genealogie (stamboomonderzoek) voor beginners. Deze cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (29 september, 13 en 27 oktober en 10 november). De kosten bedragen € 50,–. Meer informatie kunt u vinden op www.vununspeet.nl of bij de docente, mevrouw M. L. Hazeu – van Veldhuizen (0341 551 119). De brochure met het cursusoverzicht van de Volksuniversiteit Nunspeet is onder meer bij de bibliotheek verkrijgbaar.

Exposities gemeentehuis

Dit jaar biedt het Museum Elburg nog twee exposities, “Chagall en de Psalmen” en “W.G.v.d. Hulst”.

Expositie Chagall (18 september 2009 tot 31 oktober 2009)

In de Reformatie van Calvijn speelde het gebruik van het Boek der Psalmen een even belangrijke rol als in de Joodse traditie waarin Marc Chagall (1887-1985) is groot gebracht. Omdat dit jaar in Elburg bijzondere aandacht wordt geschonken aan de Psalmen in de Calvinistische traditie, heeft Museum Elburg met de PKN-Ichthusgemeente het Chagall-Comité Elburg opgericht dat een tentoonstelling heeft voorbereid over Chagall en de Psalmen in zowel het museum als de Ichthuskerk, waarin grafisch werk van Chagall wordt getoond. Samen met deze werken van Chagall worden in Museum Elburg een aantal beroemde orgelkoraalboeken uit de verzameling van het Orgelmuseum in Elburg getoond.

Op de woensdagen en zaterdagen worden instaprondleidingen gegeven op beide locaties. De Ichthuskerk is dan opengesteld van 13.00 tot 17.00 uur, terwijl het museum van dinsdag t/m zaterdag de bezoekers kan ontvangen. Voor deze expositie vraagt het museum geen extra toegang, het bezoek aan de Ichthuskerk is gratis. Om de exposities heen zijn allerlei andere activiteiten gepland, zoals workshops voor scholieren en workshops/cursussen voor volwassenen. Voor actuele informatie over de activiteiten kunt u kijken opwww.museumelburg.nl.

W.G.v.d. Hulst (20 november 2009 tot 28 februari 2010)

Afgelopen voorjaar is er in Nijkerk in samenwerking met de erven Van de Hulst en uitgever Callenbach een expositie geweest over het werk van W.G. van der Hulst. De aanleiding was dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de eerste drie boeken werden uitgegeven van de bekende kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst. Zij verschenen bij uitgeverij Callenbach, gevestigd in Nijkerk. Deze drie bleken de start van een indrukwekkend oeuvre. Naast veel bekende kinderboeken schreef W.G. van de Hulst ook een groot aantal boeken voor het lees- en geschiedenisonderwijs. Een belangrijk deel van het omvangrijke werk van deze pedagoog/schrijver zal worden tentoongesteld. Deze expositie komt nu ook naar Museum Elburg.

Bibliotheek

De bibliotheek van onze vereniging is gevestigd in het Gruithuis. Wie gebruik wil maken van de bibliotheek kan contact opnemen met Els Kranenburg, tel.: 0525 682 868.

Nieuwe leden

We hebben de afgelopen periode weer een aantal nieuwe leden in onze ledenadministratie kunnen opnemen. Wij heten al deze leden van harte welkom!

J. Schuld Oosterwolde
P. Westerbroek Elburg
G. van den Berg Elburg
J. van der Meulen Elburg
I. Zaalberg Elburg
E. Docter Doornspijk
A. Westra Kampen
K.F. Folkerts Almere
M. van de Wetering Elburg
A. van het Hul Elburg
T. van den Broek Elburg
E. Wolters Doornspijk
F. Knikker Ermelo
L. Bredewout ’t Harde
M. Verhulsdonck – Mos Elburg
D. Nagelhout Doornspijk
D. Hiscock Leiden
E. Smit Bentvelt
A. Westerink Elburg
H. Bos Doornspijk

Aanmeldingsformulier Historische maaltijd 17 november as.

Ondergetekende,

Naam _____________________________
Adres _____________________________
Woonplaats _____________________________
Telefoonnummer _____________________________

wenst deel te nemen aan de historische maaltijd op woensdag 17 november in Restaurant de Haas te Elburg. Hij/zij brengt één/geen introducé mee.

Het verschuldigde bedrag ad € 19,– per persoon zal worden overgemaakt op postrekening 3465691 of op bankrekening 69 20 15 248 t.n.v. de penningmeester van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop, o.v.v. historische maaltijd.

Datum en handtekening

_________________________________________________

Dit formulier uiterlijk 10 november inzenden naar of inleveren bij C. Hengeveld, penningmeester, Koperwiek 9, 8081 ZP Elburg. Aanmelding is ook mogelijk per e-mail:info@arentthoeboecop.nl

Inschrijven