21 oktober 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Extra ledenvergadering in verband met statutenwijziging · Categorie: Uncategorized

Het bestuur heeft de wens om de statuten van Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop te wijzigen. Daartoe zijn door notaris Megchelsen te Elburg concept-statuten opgesteld. Om de wijziging te effectueren dient er op basis van de huidige statuten ten minste één algemene ledenvergadering te worden gehouden, alwaar de leden in de gelegenheid worden gesteld om te stemmen over de statutenwijziging. Voor deze algemene ledenvergadering nodigt het bestuur u hierbij uit.
Deze zal op dinsdag 31 oktober a.s. om 19:30 uur in het Gruithuis aan de Krommesteeg 11 te Elburg worden gehouden. De voorgestelde statutenwijziging zal het enige agendapunt zijn.

De huidige statuten schrijven voor dat van een geldige instemming met de voorgestelde statutenwijziging door de algemene ledenvergadering sprake is als tweederde van het aantal leden van de vereniging op de vergadering aanwezig is, die dan met een tweederde meerderheid vóór dienen te stemmen.

Mocht dit aantal leden niet gehaald worden dan dient er binnen een maand na de eerste ledenvergadering een tweede te worden gehouden, waarbij de alsdan aanwezige leden met een tweederde meerderheid voor dienen te stemmen om in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging. Ook voor deze vergadering nodigt het bestuur u uit. Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 28 november a.s. om 19:30 uur in het Gruithuis, Krommesteeg 11 te Elburg. De agenda van de vergadering zal alsdan bestaan uit de voorgestelde statutenwijziging én uit het vaststellen van de begroting 2018. Het bestuur heeft namelijk besloten om de begroting voortaan vóór ingang van het betreffende begrotingsjaar aan de leden ter goedkeuring aan te bieden.

Hoewel deze uitnodiging uiteraard beide algemene ledenvergaderingen betreft is de verwachting van het bestuur dat er op 31 oktober a.s. geen tweederde van het totaal aantal leden aanwezig zal zijn om rechtsgeldig te kunnen instemmen met de statutenwijziging. Onze vereniging heeft immers bijna 1900 leden. Met andere woorden: er zal normaal gesproken eerst op 28 november daadwerkelijk gestemd kunnen worden over de voorgestelde statutenwijziging.

De concept-statuten zullen vanaf vijf dagen voor beide vergaderingen tot na de afloop ervan ter inzage liggen. De concept-begroting zal vijf dagen voor de vergadering van 28 november a.s. ter inzage liggen. Wilt u deze stukken inzien dan kuntu telefonisch contact opnemen met de voorzitter, Kees van de Streek, op telefoonnummer 0525-686939 voor het maken van een afspraak. De beide concept-stukken zijn uiteraard ook voor de betreffende vergadering in te zien